Terminy i warunki

1. INTERPRETACJA

1.1 Definicje i zasady interpretacji w tym stanie są zastosowalne w tych warunkach.

1.2 Firma:  Euromixers Limited.

Warunki: Terminy i warunki sprzedaży
Umowa: jakakolwiek umowa pomiędzy firmą i klientem w celach sprzedaży dóbr, obejmująca te warunki.
Klient: osoba, przedsiębiorstwo lub firma, która nabywa dobra od firmy.
Towar: jakiekolwiek Towary uprawomocnione umową, które są udostępniane klientowi przez firmę. (włączając ich wszelką część lub części)

Sprzedaż: sprzedaż wszelkich Towarów klientowi przez firmę.

1.3 Odniesienie do prawa to odniesienie zgodne z tym co jest w mocy na dany moment uwzględniając nowelizacje, rozszerzenie, zastosowanie lub przywrócenie i zawiera jakiekolwiek prawodawstwo niższego szczebla na obowiązujący okres podjęte w ramach tego prawodawstwa.

1.4 Słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się do liczby mnogiej i w liczbie mnogiej odnoszą się do liczby pojedynczej.

1.5 Odniesienie do jednego rodzaju zawiera tez odniesienie do innego rodzaju.

1.6 Nagłówki regulaminu nie wpływają na interpretację podanych warunków.

2. ZASTOSOWANIE TERMINÓW

2.1 Podległa wszelkim zmianom na mocy warunku 2.3 umowa powinna podlegać tym warunkom z wykluczeniem wszystkich innych terminów i warunków (włączając wszelkie terminy lub warunki, które według stwierdzeń klienta są stosowane przy dowolnym zmówieniu, potwierdzeniu zamówienia, specyfikacji lub innym dokumencie).

2.2 Żadne zatwierdzone terminy i warunki, dostarczone lub zawarte w zamówieniu klienta, potwierdzeniu zamówienia, specyfikacji lub innym dokumencie nie wchodzą w skład umowy tylko z powodu odniesienia w umowie do takiego dokumentu.

2.3 Te warunki dotyczą sprzedaży wszystkich dóbr przez firmę i jakiekolwiek zmiany w tych warunkach i oświadczenia dotyczące dowolnych dóbr nie mają żadnego wpływu jeżeli nie zostały wyraźnie spisane i podpisane przez autoryzowanego sygnatariusza firmy.  Klient potwierdza, że nie była to umowa oparta na oświadczeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub wyrażonym przez lub w imieniu firmy, która nie jest określona w kontrakcie.  Nic w tym regulaminie nie powinno wykluczać lub ograniczać odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

2.4 Każde zamówienie lub zaakceptowanie wyceny za Towar przez klienta z firmy postrzega się jako gotowość klienta do pokrycia kosztów za Towar podległy tym warunkom.

2.5 Żadne zamówienie złożone przez klienta nie powinno być uznane za zaakceptowane przez firmę dopóki firma nie otrzyma i uruchomi pisemnego potwierdzenia zamówienia.

2.6 Wszelka wycena jest przyznana na podstawie iż żadna umowa nie jest uruchamiana dopóki firma nie wyśle pisemnego potwierdzenia zamówienia do klienta.  Jakiekolwiek potwierdzenie jest ważne przez okres 30 dni dopiero od tej daty (jeżeli nie określono inaczej na potwierdzeniu), pod warunkiem, że firma wcześniej nie wycofała się.

2.7 Żadne z zamówień zaakceptowane przez firmę nie może być anulowane przez klienta oprócz porozumienia pisemnego firmy i na zasadach utrzymujących, że klient w pełni rekompensuje firmie poniesione straty (wliczając stratę zysku), koszty (wliczając całkowity koszt siły roboczej i użytych materiałów), zniszczenia, opłaty i wydatki poniesione przez firmę z powodu anulacji.

3. OPIS

3.1 Jakość i opis dowolnych dóbr powinny być przedstawione w wycenie firmy lub potwierdzeniu zamówienia.

3.2 Wszelkie próbki, rysunki, opisy, specyfikacje i materiały reklamowe stworzone przez Spółkę oraz wszelkie opisy i ilustracje zawarte na stronie internetowej firmy, katalogach lub broszurach są wydane lub opublikowane wyłącznie w celu zarysowania ogólnego wyobrażenia Dóbr w nich opisanych.  Nie należą do części umowy, a także nie jest to sprzedaż na podstawie próbki.

3.3 Jeżeli jakiekolwiek Dobra mają być produkowane, zaprojektowane, zbudowane lub skonfigurowane i/ lub wiąże się to z zastosowaniem jakiegokolwiek procesu dotyczącego Dóbr przez lub w imieniu firmy i/ lub w zgodzie ze specyfikacją złożoną przez klienta, wówczas klient zrekompensować firmie wszelkie szkody włączając w to wszelkie straty, zniszczenia, koszty, wydatki jakimi została obciążona firma, lub, które poniosła bądź też zapłacone lub zaakceptowane przez Spółkę w celu zaspokojenia jakiegokolwiek roszczenia odnośnie naruszenia jakiegokolwiek prawa patentowego, autorskiego, projektowego, do znaków towarowych lub wszelkich innych intelektualnych własności jakiejkolwiek osoby, będącego skutkiem wykorzystania przez firmę specyfikacji klienta.

4. DOSTAWA

4.1 Dostawa Towarów jest dokonywana przez Firmę dostarczającą Towar na miejsce lub przez klienta odbierającego Dobra na terenie firmy o każdym czasie, po tym jak Firma poinformowała klienta o możliwości odbioru Towaru lub, jeżeli Firma dostawcza uzgodniła jakiekolwiek inne miejsce dostawy.

4.2 Wszelkie daty dostawy Dóbr określone przez firmę są tylko podawanymi w przybliżeniu i nie mogą zostać przekształcone w istotne postanowienia umowy w drodze zawiadomienia. W przypadku nie określenia daty, dostawy należy się spodziewać w rozsądnym czasie. W przypadku błyskawicznej dostawy Towaru, firma zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą za przyspieszoną dostawę.

4.3 Podległa innym klauzulom tych warunków, firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, ważne straty (przy czym wszystkie trzy postacie obejmują, bez ograniczeń, straty, które Sprzedawca poniósł, utratę zysków, utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzona szkoda, zmniejszenie renomy firmy i podobne straty) koszty, zniszczenia, opłaty, lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opóźnienie w dostawie Dóbr (nawet jeżeli spowodowane przez zaniedbanie ze strony firmy), ani żadne opóźnienie nie uprawnia kupującego do rozwiązania lub odstąpienia od umowy, jeżeli takie opóźnienie nie przekracza 180 dni.

4.4 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie zdoła odebrać lub zaakceptować dostawy z Towarem, lub firma nie jest w stanie dostarczyć Towaru na czas z powodu nie udostępnienia przez klienta odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji lub autoryzacji:
(a) ryzyko związane z Dobrami spoczywa na kliencie ( włącznie ze stratą lub zniszczeniem spowodowanym przez zaniedbanie firmy);

(b) Towary uznane za dostarczone; a także

(c) Firma może przechowywać Dobra aż do czasu dostawy, po czym klient jest odpowiedzialny za wszelkie powiązane z tym koszty i wydatki ( włączający bezterminowe przechowywanie i ubezpieczenie); lub

(d) sprzedaj Towary za możliwie najwyższą do uzyskania cenę i (po odliczeniu rozsądnych kosztów i wydatków w odniesieniu do przechowywania i sprzedaży Dóbr w trybie przyspieszonym), pobierz opłatę od klienta za jakikolwiek brak ceną niższą niż koszt Towaru.

4.5 Firma może dostarczyć Towar przez osobne raty. Każda rata jest fakturowana i opłacana zgodnie z prowizjami zapisanymi na umowie.  Każda rata jest fakturowana i opłacana zgodnie z prowizjami zapisanymi na umowie.

4.6 Każda rata jest osobną umową i żadna anulacja lub rozwiązanie umowy dotyczącej rat nie upoważnia klienta do porzucenia lub odwołania wszelkiej innej umowy lub raty.

5. NIEDORĘCZENIE

5.1 Firma nie jest odpowiedzialna za niedostarczenie Towaru (nawet jeżeli spowodowane przez zaniedbanie firmy) o ile klient nie udostępni firmie pisemnego zawiadomienia o braku dostawy w przeciągu 3 dni od daty kiedy w normalnym przypadku Towar powinien być dostarczony.

5.2 Odpowiedzialność firmy za brak dostawy jest ograniczona do wymiany towarów w rozsądnym terminie lub wydania noty uznaniowej proporcjonalnie do stawki zawartej w kontrakcie do faktury wystawionej za dane Towary.

6. PRAWO WŁASNOŚCI / RYZYKO

6.1 Ryzyko zniszczenia lub straty Towaru ponosi klient:
(a) w przypadku dostarczenia Dóbr na teren firmy, w czasie zgłoszenia klientowi o możliwości odebrania Towaru; lub

(b) w przypadku dostarczenia Dóbr poza terenem firmy, w czasie dostawy lub, w przypadku nie odebrania przez klienta Towaru podczas gdy Firma usiłowała dokonać dostawy Towarów.

6.2 Własność Produktów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą otrzymania przez Spółkę (gotówką lub zwolnionymi środkami na koncie) wszystkich kwot należnych jej z tytułu:
(a) Towarów; także

(b) wszystkich innych kwot, które są lub staną się należne od Kupującego wobec Firmy z jakiegokolwiek tytułu

6.3 W momencie przejęcia Towarów na własność przez Klienta, Klient :
(a) przechowuje Produkty na zasadzie powiernictwa jako depozytariusz Firmy;

(b) przechowuje Towar (bez żadnych kosztów dla Firmy) oddzielnie z innymi Towarami klienta lub stron trzecich, w taki sposób, iż można je z łatwością zidentyfikować jako własność firmy;

(c) nie zniszczy, nie przesłoni ani nie zamaże żadnego znaku identyfikującego lub opakowania na Towarze lub dotyczącego Towaru; a także

(d) utrzyma Towar w dobrym stanie i zadba o ubezpieczenie od jego całej ceny w imieniu firmy przeciwko wszelkiemu ryzyku zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Firmy. W razie potrzeby klient stworzy dla Firmy polisę ubezpieczeniową.

6.4 Klient może odsprzedać Towary przed całkowitym otrzymaniem Towaru na własność pod następującymi warunkami:
(a) Na sprzedaż ma wpływ droga należytej transakcji handlowej Klienta w pełnej wartości rynkowej; także

(b) Taka sprzedaż jest sprzedażą dotyczącą sprzedaży własności Firmy w imieniu Klienta, a klient postępuje jak zleceniodawca przy przeprowadzaniu takiej sprzedaży; również

(c) postępowanie w związku ze sprzedażą jest postrzegane przez klienta jako depozytariusz firmy i instytucję zaufania publicznego, a klient płaci zgodnie z zyskami na osobne konto bankowe, otarte do takich celów i zaakceptowane przez Firmę i zapewnia iż zyski nie są pod żadnym warunkiem zmieszane z innymi pieniędzmi lub wpłacone na konto bankowe z debetem ale zawsze są możliwe do zidentyfikowania jako pieniądze należące do firmy; też

(d) W przypadku nie otrzymania przez Klienta zysku ze sprzedaży jak podano i w zgodności z warunkiem 6.4 (c), jeżeli poproszony przez Firmę o to, przekaże Firmie w ciągu siedmiu dni po zdefiniowaniu wymogu na piśmie takiego działania przez firmę, wszelkie prawa w stosunku do osoby lub osób, które zdobyły zyski.
Prawo klienta do własności towaru kończy się w trybie natychmiastowym jeżeli:
(a) Klient posiada orzeczenie bankructwa wystosowane dla niego lub zawiera układ lub porozumienie z wierzycielami lub korzysta z ustawowego wsparcia w określonym czasie w ramach zapomogi dla dłużników niewypłacalnych lub (w przypadku spółki) zwołuje zgromadzenie wierzycieli (oficjalnie lub nieoficjalnie), podejmuje się sprzedaży zasobów majątkowych (dobrowolnie lub pod przymusem) oprócz wypłacalnej dobrowolnej likwidacji wyłącznie do celów odbudowy lub połączenia lub posiada likwidatora i/lub menedżera, administratora lub administracyjnego likwidatora przydzielonego do zarządzania tym przedsięwzięciem lub jego częścią, lub na mocy sądu wypełniono dokumenty w celu zaaranżowania spotkania z administratorem klienta lub zawiadomienia o zamiarze zaaranżowania spotkania z administratorem jest przygotowane przez klienta lub jego zarządcę lub podmiot odpowiedzialny za kwalifikowany zastaw o zmiennym składzie ( jak określono w akapicie 14 Planu B1, Ustawa o niewypłacalności 1986) lub powzięto uchwałę lub zaprezentowano petycję w sądzie o likwidację przez Klienta lub o przydzielenie sądowego ustanowienia zarządu w poszanowaniu klienta lub inne postępowania są zapoczątkowane w stosunku do niewypłacalności lub możliwości niewypłacalności klienta; lub
(b) Przeciwko klientowi prowadzona jest egzekucja, kryzys, na mocy prawa zwyczajowego lub prawa słuszności, nałożona na jego majątek lub wystosowane przeciwko niemu lub Klient nie przestrzega lub nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej między Firmą, a Klientem, lub nie jest w stanie spłacać swoich długów w rozumieniu artykułu 123 Ustawy o niewypłacalności lub zabezpieczony kredytodawca Klienta podejmuje jakiekolwiek kroki by wejść w posiadanie zabezpieczonego majątku lub egzekwować zabezpieczenia lub Klient zaprzestaje prowadzenia działalności; lub
(c) Klient dokonuje obciążenia lub zastawu Towaru

6.6 Firma jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kwoty za Towar niezależnie od tego, że własność niektórych z nich nie przeszła na Kupującego.

Klient przyznaje Firmie, jej przedstawicielom i pracownikom nieograniczoną licencję, w każdym czasie dostępu do każdego miejsca, gdzie dobra są lub mogą być składowane lub zlokalizowane ale w żadnym wypadku i bez ograniczeń, niniejszym Klient zobowiązuje się chronić dostępu w każdym czasie do takiego miejsca przed Firmą, jej przedstawicielami i pracownikami w celach kontroli Towaru lub w przypadku gdy uprawnienia Kupującego do posiadania wygasło w celu ich odzyskania.

7. CENA

7.1 Cena Towaru jest ceną zdefiniowaną przez Firmę z zastrzeżeniem postanowień do warunku 2.5

7.2 Firma zastrzega sobie prawa do powiadomienia Klienta o każdym czasie przed dostawą, o podniesieniu ceny Towaru by odzwierciedlić wzrost kosztów ponoszonych przez Firmę, które są spowodowane przez czynniki niezależne od Firmy (takie jak np. zmiany kursów walut, walutowa regulacja, zmiana cła, czy znaczny wzrost kosztów robocizny, materiałów i innych kosztów produkcji), zmiany w dacie dostawy, jakości lub specyfikacjach dotyczących Towaru, który jest wymagany przez Klienta lub opóźnienie spowodowane przez polecenia Klienta lub błędne podanie Firmie adekwatnych informacji i poleceń przez Klienta.

7.3 Z wyjątkiem przypadków, gdzie postanowiono inaczej zgodnie z warunkami wyceny lub w cenniku Firmy, o ile nie ustalono inaczej na piśmie pomiędzy klientem i Firmą, wszystkie ceny są udostępnione przez Firmę na podstawie ex-works (koszty transportu ponosi kupujący) i w przypadku gdy Firma zgodzi się na dostarczenie Towaru w miejsce inne niż teren Firmy, Klient jest zobowiązany by pokryć wydatki Firmy za transport, spakowanie i ubezpieczenie.

7.4 Ceny nie zawierają podatku VAT, który Klient będzie zobowiązany zapłacić Firmie.

7.5 Klient ponosi koszt palet i kontenerów dodatkowo doliczany do ceny Towaru, w przypadku oznaczenia ich jako zwrotne, Klient otrzyma pełny zwrot kosztów pod warunkiem, że są zwrócone do Firmy bez żadnych zniszczeń i przed wymaganym terminem płatności.

8. PŁATNOŚĆ

8.1 Podległy jakimkolwiek specjalnym warunkom na piśmie pomiędzy Klientem i Firmą, Firma jest uprawniona do wystawienia Klientowi Faktury za koszty Towaru o każdym czasie po dostarczeniu Towaru, o ile Towar nie ma być odebrany przez Klienta, w takim wypadku Firma jest uprawniona do wystawienia Faktury za koszty o każdym czasie po poinformowaniu Klienta o możliwości odebrania Towaru.

8.2 Klient opłaca koszty za Towar(bez żadnego odliczenia, czy to z tytułu potrącenia, roszczeń, ograniczenia lub innych) w przeciągu 30 dni po wystawieniu odpowiedniej faktury. Termin płatności umieszczony w Umowie jest ostateczny.

8.3 Jeżeli Klient nie pokryje kosztów w terminie, bez uszczerbku dla Firmy dotyczących jakichkolwiek innych przysługujących jej praw lub środków, Firma jest uprawniona do:
(a) anulowania umowy lub udostępniania kolejnych Towarów Klientowi;
(b) przeznaczenia każdej płatności dokonanej przez Kupującego na poczet takich Towarów (lub Towarów udostępnionych na mocy innej umowy pomiędzy klientem i Firmą) jeżeli Firma uzna za stosowne (niezależnie od podejmowanych środków przez Klienta); także
(c) naliczenia klientowi odsetek (zarówno przed i po podjęciu decyzji) na nieopłaconą kwotę, w wysokości 4 procent powyżej podstawowej stopy Narodowego Baku Westminster oprocentowaną okresowo każdego dnia, do czasu pokrycia kosztów w pełni (część miesiąca jest traktowana jak pełen miesiąc do naliczenia odsetek). Firma zastrzega prawo do zażądania odsetek w przypadku zwłoki handlowej Długów (odsetki) Ustawa 1998.

8.4 Jeżeli Firma jest winna Klientowi pieniądze zgodnie z Umową lub innym roszczeniem które zaistniało pomiędzy Firmą, a klientem, Firma jest upoważniona do potrącenia sumy, której Firma jest winna Klientowi z zobowiązań, które Klient jest winien firmie zgodnie z Umową.

9. GWARANCJE

9.1 W przypadku gdy firma nie jest producentem Towarów, Firma dokłada wszelkich starań by dostarczyć Klientowi pakiet świadczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji podany przez Firmę.

9.2 Firma gwarantuje, że (podległy innym przepisom tych warunków):
(a) przy dostawie, Towary powinny być zadowalającej jakości w rozumieniu Ustawy o sprzedaży Towarów 1979; także
(b) jeżeli Klient wyraźnie poinformował Firmę w swoim zamówieniu, o odpowiednim celu do jakiego nabywa Towar, natomiast Firma wyraźnie oświadczyła w potwierdzeni zamówienia o dostarczeniu Towaru spełniającego te wymogi, wówczas Towar, przy dostawie, powinien być odpowiedni do tych celów.

9.3 Firma nie jest odpowiedzialna za naruszenie którychkolwiek z oświadczeń w Warunku 9.2 dopóki:
(a) Klient nie zawiadomi Firmy (a także przewoźnika jeżeli wada jest rezultatem zniszczenia Towaru w trakcie transportu) na piśmie o zaistniałej wadzie w ciągu 7 dni od czasu gdy Klient zauważa lub powinien zauważyć wadę; także
(b) Firma nie otrzyma stosownej możliwości po otrzymaniu zawiadomienia, do przetestowania Towaru, który według Klienta jest wadliwa i Klient (jeżeli poproszony przez Firmę o zrobienie tego) zwraca taki Towar w miejsce gdzie zlokalizowana jest Firma na koszt Firmy w celu przetestowania, które sie tam odbędzie.

9.4 Firma nie jest odpowiedzialna za naruszenie którychkolwiek z oświadczeń w warunku 9.2 jeżeli:
(a) Klient w dalszym ciągu używa Towar, który Klient zgłosił jako wadliwy po wystosowaniu zawiadomienia o takim defekcie; lub
(b) Klient zmienia lub naprawia Towar bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy; lub
(c) wada pojawia się z powodu nieprzestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych instrukcji dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub utrzymania Towaru lub (jeżeli nie ma żadnych) dobrej praktyki branżowej; lub
(d) wada wynika z rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonych przez Klienta lub w wyniku naturalnego zużycia, celowemu uszkodzeniu, zaniedbaniu, nieprawidłowych warunków użytkowania lub innego nadużycia; lub
(e) pełna kwota za Towar nie została pokryta w terminie na opłatę zastrzeżonym w warunku 8.1; lub
(f) wada tego typu jest wyraźnie pomijana przez Firmę za pomocą oświadczenia na piśmie.

9.5 Zgodnie z Warunkiem 9.3 i Warunkiem 9.4, jeżeli Towar nie jest zgodny z którymikolwiek gwarancjami z Warunku 9.2 Firma opcjonalnie podejmuje się naprawy lub wymienia towar (lub wadliwą część) lub zwraca koszty Towaru według proporcjonalnej stawki określonej w Umowie, jeżeli Firma tego wymaga, Klient, na koszt Firmy, zwraca Towar lub część takiego Towaru, który jest wadliwy do Firmy. Firma, jeżeli się na to zdecyduje wymienia wadliwy Towar, następnie dostarcza wymieniony Towar do Klienta na jego posesję (na koszt Firmy) i własność wadliwego Towaru jeżeli przyznana Klientowi, przywracana jest Firmie.

9.6 Jeżeli Firma podporządkowuje się Warunkowi 9.5 nie spoczywa na niej dalsza odpowiedzialność za naruszenie gwarancji zawartych w Warunku 9.2 w odniesieniu do takiego Towaru.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Następujące przepisy określają całkowitą finansową odpowiedzialność Firmy (włącznie z każdą odpowiedzialnością w tym odpowiedzialnością za działania lub zaniechania jej pracowników, pełnomocników i podwykonawców) w stosunku do Klienta dotyczącą:
(a) wszelkie naruszenia Warunków;
(b) wszelkie użycia lub odsprzedaż towaru przez klienta, lub produktu powiązanego z Towarem; także
(c) wystąpienie, oświadczenie, lub bezprawne czyny, zaniechanie, włączając zaniedbanie dotyczące Umowy lub w powiązaniu z Umową.

10.2 Wszelkie gwarancje, Warunki i inne przepisy w oparciu o ustawy lub prawo zwyczajowe (wspierające Warunki w oparciu o Sekcję 12 Ustawy o sprzedaży Towaru 1979) są w pełni dopuszczalne przez prawo, wyłączone z Umowy.

10.3 Nic w podanych Warunkach nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności Firmy:
(a) za śmierć lub obrażenia ciała wynikłe w wyniku zaniedbania Firmy; lub
(b) zgodnie z Sekcją 2(3) Ustawy o Ochronie Konsumenta 1987; lub
(c) od jakiejkolwiek sprawy, która byłaby nielegalna dla Firmy w celu wyłączenia bądź prób wyłączenia odpowiedzialności Firmy; lub
(d) za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

10.4 Zgodnie z Warunkiem 10.2 i Warunkiem 10.3:
(a) Całkowita odpowiedzialność Firmy zgodnie z Umową, czyn niedozwolony (włączając zaniedbanie lub naruszenie zobowiązania ustawowego) podanie błędnych informacji, restytucja czy inne, powstające w związku z wykonaniem lub rozważaniem wykonania Umowy są ograniczone do ceny umownej; a także
(b) Firma nie jest odpowiedzialna przed Klientem za stratę zysku, utratę korzyści biznesowych, uszczerbek dla niematerialnej wartości w każdym przypadku bezpośrednim, czy pośrednim, nie będzie też podlegać obowiązkowi jakiejkolwiek rekompensaty tego rodzaju lub powstałe w dowolny sposób (włącznie, bez ograniczeń, przez jakąkolwiek stratę danych lub plików) które powstają na bazie Ustawy lub w związku z nią.

11. WARUNKI EKSPORTU

11.1 W Warunkach “Incoterms 2000” definiuje się międzynarodowe zasady dotyczące interpretacji terminów handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej uprawomocniona w terminie stworzenia Umowy. Jeżeli Umowa nie określa inaczej, wszelki termin lub wyrażenie, które jest definiowane lub określane przez przepisy Incoterms 2000 posiada to samo znaczenie w tych Warunkach, jednak jeżeli pojawi się jakakolwiek sprzeczność pomiędzy przepisami Incoterms 2000 i Umową, drugiemu przyznaje się pierwszeństwo.

11.2 W przypadku dostarczenia Towaru w celach eksportu ze Zjednoczonego Królestwa, przepisy Warunku 11 (zgodni z terminami szczególnymi uzgodnionymi na piśmie pomiędzy klientem i Firmą) stosuje się nie naruszając wszelkich innych przepisów tych Warunków.

11.3 Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów lub rozporządzeń dotyczących przywozu towarów do kraju przeznaczenia i uiszczenia wszelkich należności celnych nałożonych na Towary.

11.4 Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie pomiędzy Klientem i Firmą, towar jest dostarczony na warunkach ex-works z terenu biznesowego Firmy.

11.5 Płatność kwot o każdej wysokości należnej Firmie jest realizowana przez nieodwołalną akredytywę utworzoną przez Klienta na koszt Klienta na rzecz Firmy i potwierdzoną przez uznany Europejski Bank akceptowalną dla Firmy lub, jeżeli Firma zgodziła się na piśmie w czasie lub przed zaakceptowaniem zamówienia Klienta by odstąpić od zamówienia, przez zaakceptowanie przez Klienta i dostawę do Firmy weksla wystawionego na Klienta płatną na żądanie na zamówienie Firmy w oddziale wyznaczonego brytyjskiego banku w Anglii, który może być określony na wekslu.

11.6 Klient zobowiązuje się nie odsprzedawać Towaru w żadnym kraju odnotowanym przez Firmę Klientowi podczas lub przed czasem dostarczenia zamówienia Klienta, lub nie sprzedawać Towaru żadnej osobie, w przypadku gdy Klient posiada wiedzę lub podejrzewa iż ta osoba zamierza odsprzedać Towar do któregoś z takich krajów.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FIRMY

Towar, wraz z rysunkami, dokumentami i innymi informacjami dostarczonymi Klientowi przez Firmę i wszystkie prawa własności intelektualnej zawierające się tam są własnością Firmy i/lub licencjodawców strony trzeciej Firmy. Wszelkie oznakowania znajdujące się na Towarze są rejestrowane i/lub nierejestrowane oznakowania Firmy i/lub licencjodawców strony trzeciej Firmy. Pod żadnym pozorem klient nie może używać, kopiować, zmieniać, modyfikować tego oznakowania lub jakiegokolwiek innego autorskiego oznakowania na Towarach lub innych praw własności intelektualnej Firmy i/lub licencjodawców strony trzeciej Firmy bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy.  Nic zawartego na lub w Towarze nie powinno być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub prawa do użytku lub ujawniać innym praw własności intelektualnej Firmy i/lub licencjodawców strony trzeciej Firmy bez wyrażenia pisemnej zgody Firmy. Klient zabezpiecza w pełni Firmę przed stratą, zniszczeniem, kosztami lub wydatkami ponoszonymi przez Firmę, które mogłyby być rezultatem naruszenia, lub niedozwolonego ujawnienia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej Firmy i/lub licencjodawców strony trzeciej Firmy.

13. SPRZEDAŻ LUB ZWROT

W celu uniknięcia wątpliwości, te Warunki stosowane są bez żadnych ograniczeń do Towarów, udostępnianych przez Firmę Klientowi na podstawie sprzedaży lub zwrotu.  Następujące warunki również się stosuje, bez ograniczeń:
(a) Towar może być przechowywany przez Klienta maksymalnie w przeciągu 30 dni, rozpoczynając od dnia dostawy; klient zobowiązany jest zarówno zwrócić towar do Firmy lub zapłacić całkowitą kwotę za Towar, w każdym przypadku w przeciągu 30 dni;
(b) W przypadku nie zapłacenia całkowitej kwoty za Towar lub nie zwrócenia Towaru do Firmy w w przeciągu 30 dni, Firma może, bez uszczerbku innych praw lub rekompensaty, obciążyć Klienta opłatą wypożyczenia za przetrzymywanie Towaru o kwocie podanej przez Firmę, według własnego wyłącznego uznania; bez ograniczeń, Firma może według własnego wyłącznego uznania; wyznaczyć odliczenie całości lub części takiej opłaty wypożyczenia od ceny Towaru, w przypadku gdy Towar jest następnie sprzedany Klientowi; także
(c) Towar musi być zwrócony Firmie w pierwotnym stanie, w oryginalnym opakowaniu i na koszt Klienta; bez ograniczeń, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za koszt towaru, który jest zwracany do Firmy w zniszczonym lub wadliwym stanie, włączając w to możliwość pełnego pokrycia kosztów Towaru.

14. PRZEZNACZENIE I PODWYKONAWSTWO

Firma, ale nie Klient, może przypisać Umowę lub jej część do jakiejkolwiek osoby, przedsiębiorstwa lub firmy i może zlecić dane lub wszystkie obowiązki stronie Umowy.

15. DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Firma zastrzega sobie prawa do odroczenia daty dostawy, lub anulowania umowy lub zredukowania ilości Towaru zamówionych przez Klienta (bez odpowiedzialności przed Klientem) gdy nie ma możliwości lub z powodu opóźnienia prowadzenia własnego biznesu z powodu okoliczności niezależnych od Firmy włączając, bez ograniczeń, działania siły wyższej, działania organów państwowych, wojny lub stan nadzwyczajny w państwie, akty terroryzmu, protesty, zamieszki, niepokoje społeczne, pożary, wybuchy, powodzie, epidemie, lokauty, strajki lub inne spory pracownicze (powiązane lub nie z partią pracowniczą), lub ograniczenia lub opóźnienia mające wpływ na przewoźników, niemożność lub opóźnienie w otrzymaniu dostawy odpowiednich lub adekwatnych materiałów.

16. OGÓLNY

16.1 Każde prawo lub rekompensata Firmy zgodna z Umową jest bez uszczerbku w stosunku do innego prawa i rekompensaty Firmy zawierająca się w Umowie czy też nie.

16.2 Jeżeli przepis Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd, trybunał lub organ administracyjny w odpowiedniej jurysdykcji za całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem, nieważne, nieobowiązujące, podlegające unieważnieniu, niewykonalne lub nieracjonalne pozostanie to bez wpływu na moc obowiązującą i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

16.3 Zrzeczenie się Firmy od naruszenia, uchybienia, przepisu Umowy przez Klienta pozostanie bez wpływu za zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń lub zaniedbań i w żaden sposób nie wpływa na inne warunki Umowy.

16.4 Strony Umowy nie zamierzają postrzegać jakiegokolwiek warunku Umowy za niewykonalny wobec Ustawy Prawa Umów (Prawa Osób Trzecich) 1999, przez jakąkolwiek osobę która nie jest jej stroną.

16.5 Powstawanie, istnienie, tworzenie, przedstawienie, ważność i wszystkie aspekty Umowy są nadzorowane prawem angielskim i strony niniejszym oddają się pod wyłączne orzecznictwo sądów angielskich.

Euromixers Ltd. 2009

Start typing and press Enter to search